Viaplay er en internetbaseret tjeneste (”Tjenesten”), hvor du kan foretage enkelt-køb eller købe abonnement, så Tjenesten er tilgængelig på dine registrerede enheder (fx computer, tablet eller mobil). På Tjenesten kan du få adgang til tv-serier, film, sport og andet indhold i video format, ved streaming eller download. Opdateret information om de aktuelle Viaplay produkter finder du på Viaplay.dk (“Hjemmesiden”).

Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Vi anbefaler, du læser disse aftalevilkår grundigt før du benytter Tjenesten. Når du starter med at benytte Tjenesten accepterer du vilkårene.

Tjenesten er udbudt af Viasat AB under brandet Viaplay (“Viaplay”). Viasat AB er registreret i Sverige under virksomhedsnummer 556304-7041, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Viaplay er en del af koncernen Modern Times Group MTG AB. Se evt. www.mtg.se.

Adgang til og brug af Tjenesten

Du kan opnå adgang til Tjenesten ved at;

 1. gennemføre en individuel betaling med henblik på at få adgang til det valgte indhold i 48 timer (“Enkelt-køb”) eller
 2. abonnere månedligt ved at vælge en eller flere indholdspakker og betale månedligt forud (“Abonnement”), indtil du framelder dig. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten refereres til som “Abonnementsperioden” eller
 3. købe en anden tjeneste, der udbydes af Viaplay eller med Viaplay koncernforbundne selskaber, fx i forbindelse med et abonnement hos Viasat.
 4. hvor det er muligt, abonnerer i en bindende periode med en eller flere indholdspakker og foretager betaling, som specificeret i tilbuddet. Minimumsperioden, som du er tvungent til at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling refereres til som “Binding”.

For at få adgang til Tjenesten skal du;

 1. være 18 år eller derover for at registrere en Viaplay konto;
 2. være bosiddende i Danmark (“Territoriet”);
 3. kunne bestå en sædvanlig kreditvurdering;
 4. stå inde for, at den information, som du har afgivet i forbindelse med registreringen er korrekt. Såfremt dine oplysninger ændrer sig, skal du straks meddele Viaplay herom;
 5. acceptere at Tjenesten leveres i det land hvor du er bosiddende. Viaplay er på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at du benytter eller prøver at benytte Tjenesten udenfor Territoriet;
 6. kun benytte Tjenesten til personligt og privat brug, ikke til kommercielt eller offentligt brug, med mindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt;
 7. sikre at du, for egen regning, har det påkrævede system, udstyr samt internetforbindelse;
 8. sikre at enhver enhed (f.eks. computer, tablet eller mobil ol.), du anvender for at opnå adgang til Tjenesten, er registreret på Hjemmesiden;
 9. ikke benytte Tjenesten på ulovlig eller upassende vis og ikke tillade nogen anden at gøre dette;
 10. registrerer din e-mailadresse, idet al kommunikation mellem dig og Viaplay foregår med e-mailkommunikation;
 11. registrerer dine betalingsoplysninger.

Udstyr, systemer og forbindelser

Tjenestens kvalitet afhænger af dit udstyr, system og internetforbindelse. Før du gennemfører et Enkelt-køb eller abonnerer på Tjenesten, skal du selv sikre, at du har det nødvendige udstyr, systemer og forbindelse for at anvende Tjenesten med succes.

Minimums systemkrav er specificeret på Hjemmesiden. Overholdelse af disse er dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Tjenesten med succes.

Viaplay kan fra tid til anden, efter eget skøn, bestemme det antal enheder, du har tilladelse til at benytte til at bruge Tjenesten. Du har pt. ret til at registrere og bruge Tjenesten på maksimalt 5 enheder, hvoraf du kan se simultant på 2 af enhederne samtidigt. Downloaded materiale kan du se på alle enheder samtidigt. Du kan ikke ændre mere end én registreret enhed ad gangen indenfor en periode på 90 dage. Det fremgår af Hjemmesiden, hvilken type apparater Tjenesten kan anvendes på samt hvilke enheder du er registreret med.

Viaplay tager ikke ansvar for enheder, der er produceret, solgt eller drevet af andre end Viaplay. Viaplay garanterer heller ikke for disse enheders ydeevne, kvalitet eller forenelighed med Tjenesten.

Du accepterer, at tilgængeligheden af Tjenesten kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk, ISP, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller -svigt, som Viaplay ikke har kontrol over samt at Viaplay ikke kan holdes ansvarlig i den forbindelse.

Brugernavn og kodeord – sikkerhed

Din udveksling af data via Hjemmesiden sker i krypteret form via en sikker forbindelse.

Efter registrering vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Brugernavnet og adgangskoden må kun bruges af dig.

Efter registrering vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Dit brugernavn og adgangskode må kun bruges af dig.

På ethvert givet tidspunkt, men med rimeligt varsel, har Viaplay ret til at anmode om, at du af sikkerhedsmæssige årsager, ændrer din adgangskode. Du anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Tjenesten.

Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Viaplay med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for Viaplay er grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Viaplay ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd.

Mindreårige

Viaplay understreger, at Tjenesten kan indeholde materiale der er uegnet for mindreårige og som kan virke stødende for andre.

Hvis du ønsker at begrænse adgang for mindreårige ol., kan du aktivere forældrekontrol på din konto under “Forældrekontrol”. Her kan du regulere forældrekontrollen og fx erotisk materiale kan blokeres.

Tjenesten er ikke beregnet til at blive brugt af mindreårige uden involvering, tilsyn og godkendelse af en forælder eller værge. Såfremt du anvender forældrekontrol, bør du derfor ikke afsløre den firecifrede PIN-kode til mindreårige.

Betaling og restancer

Det er en forudsætning for brug af Tjenesten, du registrerer dine betalingsoplysninger på Hjemmesiden. Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes til overførsel via internettet, som betaling for Tjenesten, kan findes på Viaplay.dk. Ved din registrering af betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), de nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af Abonnement eller Enkelt-køb, på vegne af Viaplay.

Enkelt-køb betales på købstidspunktet og vil blive trukket fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering.

Du skal betale for Viaplay i hele aftaleperioden og beløbet trækkes fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering. Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde hvor Tjenesten overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 1-9. Information om dine køb kan findes på “Min side” på Hjemmesiden.

Du tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække din betaling til Viaplay, når denne forfalder til betaling. Forsinket betaling giver Viaplay ret til at opkræve renter i henhold til renteloven. Viaplay har endvidere ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har Viaplay ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor du er mere end 10 dage over forfald med betaling.

Priser

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid, som meddelt dig i overensstemmelse med disse vilkår. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refunderes, og Viaplay giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende brug eller delvis brug af Tjenesten.

Du har ret til at ændre din pakke mens du er i Abonnement eller Binding. Hvis du vælger at opgradere, kan dette føre til en højere betaling for din nuværende forudbetalte periode. På den dag, du opgraderer, vil den nye betaling blive trukket fra dit betalingskort. Hvis du vælger at nedgradere til en pakke med lavere pakkepris, vil både prisændringer og pakkeændringen effektiviseres på den næste forfaldsdato. Enhver Binding forbliver den samme.

Prisændringer

Viaplay skal give dig mindst 30 dages varsel per e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser under en Abonnementsperiode. Væsentlige ændringer varsles individuelt. Viaplay kan dog ændre priserne med kortere
varsel, hvis Viaplays omkostninger for at gøre Tjenesten tilgængelig stiger, som følge af ændrede skatter, afgifter, generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller lovændringer.

Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, har du ret til at annullere alle ikke-bindende abonnementer fra den dag, ændringen træder i kraft, på betingelse af, at Viaplay har modtaget meddelelse om dette mindst 3 dage før ændringen effektiviseres. Hvis du er i Binding, har du ret til at opsige dit abonnement fra den dag, hvor ændringen træder i kraft forudsat, at Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst 7 dage før ændringen træder i kraft, og inden 21 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen fra Viaplay. En ændring i priser, som nævnt ovenfor, omfatter også indførelsen af gebyrer mv.

Gratis Prøveperiode – herunder opsigelse

Viaplay kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af Viaplay pakker (“Prøveperioden”). For at benytte dig af Prøveperioden, skal du opfylde begge følgende krav:

 1. du har ikke været abonnementskunde hos Viaplay i løbet af de sidste 6 måneder
 2. du eller et andet medlem af din husholdning har ikke tidligere benyttet sig af

Prøveperioden eller andet lignende kampagnetilbud.

Prøveperioden giver dig ret til at benytte specifikt angivne Viaplay produkter uden omkostninger i en specifik periode. Perioden begynder, når du har oprettet adgang til Tjenesten og indtastet dine betalingsoplysninger. Hvis du ikke aktivt vælger at opsige abonnementet efter Prøveperiodens afslutning, vil du automatisk blive opkrævet betaling for pakken efter de priser, som er anført på Hjemmesiden. Skulle du vælge ikke at fortsætte som kunde, skal abonnementet opsiges inden udløbet af Prøveperiodens sidste dag. Du kan bl.a. opsige inden Prøveperiodens udløb under din konto.
Hvis du opsiger i Prøveperioden ophører Prøveperioden;

 1. straks, hvis opsigelse sker indtil 14 dage fra Prøveperiodens start eller
 2. på Prøveperiodens sidste dag, hvis opsigelse sker efter 14 dage fra Prøveperiodens start.

Når Prøveperioden ophører, som følge af din opsigelse, vil du ikke have adgang til en ny Prøveperiode.

Ændringer

Efter underretning via e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden, har Viaplay ret til efter eget skøn at foretage ændringer i forhold til indhold af pakker, som du abonnerer på. En sådan ændring vil træde i kraft på det varslede tidspunkt, men ikke tidligere end 30 dage efter varslet er sendt eller offentliggjort. En ændring kan træde i kraft tidligere, hvis det er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse fra myndighederne, en ændring af loven eller en lignende situation af force majeure karakter. Hvis ændringen fører til en væsentlig ugunst for dig, kan du annullere de berørte dele af aftalen på betingelse af, at Viaplay har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen er indtrådt.

Da det er vores politik løbende at forbedre Tjenesten, betragtes ændringer og opdateringer i indholdet (såsom fjernelse eller tilføjelser af tv-serier, film eller sportsbegivenheder) samt til præsentationen af Hjemmesiden ikke som ændringer i forbindelse med dette afsnit.

Automatisk abonnementsfornyelse

Når du abonnerer på en pakke, bliver dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af din Abonnementsperiode eller Binding, og Viaplay fortsætter, indtil du opsiger abonnementet, med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, som du afgav oplysning om i forbindelse med din registrering.

Opsigelse af Tjenesten

Medmindre du er i en Binding, er der ingen periode med forpligtelse til at bruge Tjenesten, og hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til afsnittet ”Opsigelse” på Hjemmesiden. Opsigelse vil herefter blive gennemført;

 • ved udløbet af den Abonnementsperiode, indenfor hvilken du oplyser Viaplay, at du
  ønsker at opsige eller
 • når du giver Viaplay varsel i henhold til bestemmelserne om ændringer i Tjenesten
  eller priser, til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis du bruger Tjenesten med en Binding, skal du abonnere på Tjenesten mindst til slutningen af sådan en Binding. Du kan kun opsige dit abonnement til ophør under en Binding ved at give Viaplay varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af meddelelse fra
Viaplay om;

 •  en prisændring, som påvirker din Tjeneste;
 • en ændring i Tjenesten, der fører til en væsentlig ugunst for dig;
 • der er en ændring/tilføjelse af væsentlig karakter af disse vilkår og betingelser, og ændringen ikke er ubestridt til fordel for forbrugeren.

Hvis du opsiger i en eventuel gratis Prøveperiode, gælder specielle regler for opsigelse. Se punktet ”Gratis Prøveperiode – herunder opsigelse”. Medmindre din opsigelse falder indenfor din fortrydelsesret, vil Viaplay ikke tilbagebetale nogen indbetalinger.

Annullering

Viaplay forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten. Hvis Viaplay opsiger aftalen, vil du enten;

 • have adgang til Tjenesten (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Viaplays eget skøn) for resten af din nuværende Abonnementsperiode, eller Binding, men dit abonnement vil ikke blive fornyet, eller
 • have adgang til det indhold, som du allerede har købt, med fastsættelse af engangsbetaling for den tid indholdet er til din rådighed.

Hvis annulleringen skyldes;

 • uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten;
 • manglende overholdelse af disse aftalevilkår;
 • overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage;

kan Viaplay opsige Tjenesten uden varsel med øjeblikkelig virkning. Eventuel resterende abonnementsbetaling vil, i den forbindelse, straks være forfalden til Viaplay.

Fortrydelsesret

Til dit køb af abonnement på Viaplay, er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling af Viaplay, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden
fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i en utvetydig erklæring meddele dette til Viaplay på support@viaplay.dk. Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering:

Til Viaplay Kundeservice, support@viaplay.dk:

 • Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med
  min aftale om køb af (*)
 • bestilt den (*)
 • Forbrugerens navn (*)
 • Forbrugerens adresse (*)
 • Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) Dato (*)

Viaplay refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Viaplay har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du starter den første afspilning af indhold, fx film, sport, serier på Viaplay. Ved at tage Tjenesten i brug giver du afkald på din fortrydelsesret. Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, fortrydelsesretten bortfalder. Ved Enkelt-køb af indhold fra fx ”Lejebutikken” på Hjemmesiden, har du ikke fortrydelsesret, når du forudgående har givet dit samtykke til at din fortrydelsesret bortfalder, når du starter afspilning af det lejede.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold i Tjenesten er beskyttet af danske og internationale love angående ophavsret. Alt materiale og indhold, der udgør en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af Viaplay. Viaplay giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til, at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke, men ikke begrænset til;

 • kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det;
 • downloader, videresender eller deler indhold fra Tjenesten, tager adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Tjenesten;
 • omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten.

Overtrædelse af disse regler og brud på Viaplays rettigheder vil altid blive opfattet som en
væsentlig overtrædelse af aftalen og Viaplay kan straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå Viaplays sikkerhedssystem eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem. Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Tjenesten eller systemer, der danner Tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra Tjenesten. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og Viaplay kan straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre fortsatte forbudte adfærd.

Ansvar

Tjenesten udbydes på et “som beset” og en “som tilgængelig” basis hvorfor Viaplay ikke giver garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, på eller via Tjenesten. I den videst mulige udstrækning giver Viaplay ingen garanti, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed af Tjenesten. Under ingen omstændigheder vil Viaplay, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, licensgivere eller tredjemand være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, skader eller følgeskader, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller nogen tredjeparts softwaretjeneste med adgang fra Hjemmesiden eller Tjenesten.

Erstatning

Du accepterer at holde Viaplay og de med Viaplay koncernforbundne selskaber og hver af deres direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, kontrahenter, partnere og ansatte skadesløse fra og mod eventuelle tab, ansvar, krav, efterspørgsel, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der udspringer af eller i forbindelse med en misligholdelse af disse aftalevilkår eller enhver overtrædelse af eventuelle love, regler eller tredjeparts rettigheder.

Privatlivs- og Cookiepolitik

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik og vores Cookiepolitik, som du kan finde på Hjemmesiden.

Sociale medier

Tjenesten kan give dig mulighed for at offentliggøre din profil, dele links med andre brugere af Tjenesten og integrere dine aktiviteter på Tjenesten med funktioner, der er udbudt af tredjeparts sociale netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til f.eks. Facebook og Twitter (“Sociale medier”). Hvis du vælger at bruge denne funktion, inklusive vælger forbindelse til en Facebook-konto, kan dele af din Viaplay-profil blive offentligt tilgængelig for andre brugere. Du accepterer, at Viaplay ikke er ansvarlig for indholdet, når det opgives via Sociale medier. Hvis du bruger Sociale medier i forbindelse med Tjenesten, accepterer du, at du ikke må bruge dem på nogen måde, som Viaplay efter eget skøn, finder uacceptabel, herunder (uden begrænsning):

 • at vise respektløshed imod, genere, mobbe, fornærme, udgive sig for eller spamme andre brugere; 8
 • at offentliggøre eller skabe noget, som er fornærmende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt;
 • brug til nogen form for illegalt, umoralsk eller skadeligt formål; eller
 • krænke tredjeparts rettigheder.

Links fra Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Viaplay har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af dem.

Ændringer

Viaplay forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse aftalevilkår. Ændringer vil fremgå på Hjemmesiden. Viaplay anbefaler, at du holder dig opdateret, ved jævnligt at besøge Hjemmesiden. Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via e-mail mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet på den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af ændringen ikke ubestridt er til din fordel samt at Viaplay har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor, har du accepteret ændringen.

Overdragelse

Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Viaplay har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

Aftalen

Disse aftalevilkår, dine oplysninger, sammen med Viaplays Privatlivs- og Cookiepolitik (tilgængelige på Hjemmesiden), udgør det samlede aftalegrundlag imellem dig og Viaplay, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Force Majeure

Viaplay står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Viaplays rimelige kontrol.

Afbrydelse

Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og Viaplay, være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er tilladt ved lov.

Tvister og klager

I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Viaplay på support@viaplay.dk.

Viaplay træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@viaplay.dk.

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt til enhver tid indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål ol. kan du kontakte Viaplay på tlf.: 45 100 101 eller per mail support@viaplay.dk.

Januar 2015